top of page
YIWU - Logo

Young Indigenous Women's Utopia (2019)

Logo Design

YIWULogo.jpg
YIWU - Book

Young Indigenous Women's Utopia (2019)

Book Design

YIWUBookCoverMockup.jpg
YIWUBookMockupInside.png
YIWUBookMockupInside.jpg
YIWU - B.Cards

Young Indigenous Women's Utopia (2019)

Business Cards

Business_Card_YIWU.jpg
YIWU - Buttons

Young Indigenous Women's Utopia (2020)

Button Trio Design

YIWU-Buttons.jpg

Young Indigenous Women's Utopia (2021)

Invitation Design

YIWU - Invites
YIWU-Mural-Invites.jpg
bottom of page